Strona 2 z 212
  Art. 799 § 1 k.p.c. jest jednym z najważniejszych przepisów normujących postępowanie egzekucyjne dla osób będących dłużnikami. Norma prawna wynikająca z tej regulacji stanowi, iż wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, natomiast spośród… Czytaj więcej
  Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt III CZP 112/13 (orzeczenie z dnia 26 lutego 2014 roku) rozpoznawał sprawę dotyczącą daty uiszczenia opłaty sądowej w razie uiszczenia tej opłaty gotówką za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, którym obecnie jest Poczta… Czytaj więcej
  Od czasu niedawnej nowelizacji przepisów, w myśl art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie również wówczas, gdy na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208(1) (NIP, KRS,… Czytaj więcej
  Zgodnie z art. 186 k.p.c. w przypadku zawezwania do próby ugodowej brak stawiennictwa wzywającego na posiedzenie pojednawcze powoduje, że sąd na żądanie przeciwnika włoży na wzywającego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową (w tym kosztów zastępstwa procesowego). Zagadnieniem prawnym, które… Czytaj więcej
  Zgodnie z treścią art. 967 k.p.c. po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu udzielonego licytantowi, które zaproponował najwyższą cenę podczas egzekucyjnej licytacji nieruchomości, sąd wzywa nabywcę, aby w ciągu dwóch tygodni (termin ustawowy) od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu… Czytaj więcej
  Zacząć należy od tego, iż art. 618 § 2 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, iż z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności (to samo odnosi się do postępowania o dział spadku oraz o podział majątku wspólnego majątków) odrębne postępowanie dotyczące sporu… Czytaj więcej
  Art. 98 § 3 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż niezbędnymi kosztami procesu strony reprezentowanej przez adwokata jest jego wynagrodzenie – nie wyższe niż stawki określone we właściwym rozporządzeniu, wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa… Czytaj więcej
Strona 2 z 212