Kwestia najmu pojazdu zastępczego jest bardzo często osią sporu pomiędzy poszkodowanym w kolizji samochodowej a zakładem ubezpieczeń. Stawki najmu takiego pojazdu są często zaniżane. Kwestionowana jest również długość najmu. Często zakład ubezpieczeń uzasadnia odmowę przyznania stosownego odszkodowania nie skorzystaniem przez poszkodowanego z oferty najmu pojazdu zastępczego wystosowanej przez zakład ubezpieczeń. Czy w takiej sytuacji w związku z obowiązkiem minimalizacji szkody, poszkodowanemu który nie skorzystał z oferty najmu pojazdu od ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oferującego mu bezpłatnie pojazd zastępczy według stawek niższych, od oferowanych przez wynajmującego, przysługuje zwrot faktycznie poniesionych wydatków na najem pojazdu zastępczego?

    Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie III CZP 20/17. Sąd Najwyższy w pełni słusznie orzekł, że wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.