Art. 446 § 4 kodeksu cywilnego stanowi, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W sprawie o sygnaturze akt I CSK 282/2011 Sąd Najwyższy analizował następującą sytuację dotyczącą przedmiotowej normy… Czytaj więcej
    Temat, który z pewności budzi bardzo duże kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie. Zasiedzenie służebności przesyłu jest zarzutem coraz częściej wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa przesyłowe, aby nie uiszczać wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu lub tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości. W sprawie II… Czytaj więcej
    W myśl postanowienia zawartego w art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672) przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Wątpliwości Sądu orzekającego… Czytaj więcej
    Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt III CZP 112/13 (orzeczenie z dnia 26 lutego 2014 roku) rozpoznawał sprawę dotyczącą daty uiszczenia opłaty sądowej w razie uiszczenia tej opłaty gotówką za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, którym obecnie jest Poczta… Czytaj więcej
    Od czasu niedawnej nowelizacji przepisów, w myśl art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie również wówczas, gdy na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208(1) (NIP, KRS,… Czytaj więcej
    Zgodnie z art. 186 k.p.c. w przypadku zawezwania do próby ugodowej brak stawiennictwa wzywającego na posiedzenie pojednawcze powoduje, że sąd na żądanie przeciwnika włoży na wzywającego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową (w tym kosztów zastępstwa procesowego). Zagadnieniem prawnym, które… Czytaj więcej