Art. 134 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, iż Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Wykładnia… Czytaj więcej
    Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel wywłaszczonej nieruchomości lub też jego następcy prawni mogą złożyć wniosek o zwrot tej nieruchomości, jeżeli zostaną oni zawiadomieni przez właściwy organ o zamiarze użycia nieruchomości na inny cel, niż ten,… Czytaj więcej