Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel wywłaszczonej nieruchomości lub też jego następcy prawni mogą złożyć wniosek o zwrot tej nieruchomości, jeżeli zostaną oni zawiadomieni przez właściwy organ o zamiarze użycia nieruchomości na inny cel, niż ten, który wskazano w decyzji o wywłaszczeniu. Wówczas to uprawnione osoby mogą złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu. Upływ terminu powoduje wygaśnięcie roszczenia.

    Co jednak, jeżeli jest kilku spadkobierców, zaś jeden z nich swoje żądanie złożył w terminie, zaś drugi z nich terminowi uchybił? Oczywiście organ administracyjny w takim przypadku odmówił zwrotu nieruchomości, co spowodowało, że sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

    Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie I OSK 1949/2011 podtrzymując wcześniejsze rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi orzekł, iż wystarczające jest złożenie wniosku w terminie przez jednego ze spadkobierców. Nawet zatem, gdy inni spadkobiercy uchybią terminowi, to ten będzie zachowany, jeżeli którykolwiek z pozostałych następców prawnych termin zachowa. Przedmiotowy trzymiesięczny termin liczony jest bowiem od dnia, w którym zawiadomiona została ostatnia z uprawnionych osób. Wniosek muszą zatem złożyć wszyscy spadkobiercy, jednakże w terminie wyłącznie jeden z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.