Zgodnie z treścią art. 967 k.p.c. po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu udzielonego licytantowi, które zaproponował najwyższą cenę podczas egzekucyjnej licytacji nieruchomości, sąd wzywa nabywcę, aby w ciągu dwóch tygodni (termin ustawowy) od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu… Czytaj więcej
    Niezwykle istotna uchwała Sądu Najwyższego została wydana w dniu 29 stycznia 2014 roku. Problem dotyczył możliwości dokonania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przelewu (cesji) uprawnienia do dochodzenia roszczenia w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej. Tego rodzaju uprawnienie przysługuje… Czytaj więcej
    Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów pasażer ma… Czytaj więcej
    Zacząć należy od tego, iż art. 618 § 2 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, iż z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności (to samo odnosi się do postępowania o dział spadku oraz o podział majątku wspólnego majątków) odrębne postępowanie dotyczące sporu… Czytaj więcej