W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie… Czytaj więcej
    W myśl art. 66 kodeksu karnego Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste… Czytaj więcej
    Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa zasady wypłaty, pobierania oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków przyznawanych w określonych sytuacjach, np. w przypadku choroby osoby ubezpieczonej. W myśl art.… Czytaj więcej
    W myśl art. 968 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Zapis zwykły stanowi zobowiązanie spadkobiercy, w odróżnieniu od zapisu windykacyjnego, który… Czytaj więcej