Od czasu niedawnej nowelizacji przepisów, w myśl art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie również wówczas, gdy na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208(1) (NIP, KRS, PESEL) nie można nadać sprawie dalszego biegu. Przedmiotowe dane, które umożliwiają sądowi sprawdzenie numerów w zbiorze PESEL, to na przykład imiona rodziców pozwanego.

    Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego była sytuacja, w której sądy wykorzystywały przedmiotowy przepis i zawieszały postępowanie jeszcze przed doręczeniem pozwu pozwanemu. Tego rodzaju praktyka nie znalazła uznania w oczach Sądu Najwyższego, który stwierdził w sprawie o sygnaturze akt III CZP 137/2013, iż postępowanie zawiesić można jedynie wówczas, gdy po rozpoczęciu rozprawy uzyskanie danych umożliwiających ustalenie wskazanych numerów nie jest możliwe.

    Abstrahując od powyższego orzeczenia Sądu Najwyższego celowym jest dodanie, iż nowelizacja k.p.c. dotycząca obowiązku wskazywania numerów identyfikujących pozwanego, została wprowadzona w sposób bardzo nieprzemyślany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.