Zasadą w polskim prawie spadkowym jest zakaz umów o spadek zawieranych za życia potencjalnego spadkodawcy. Wyjątkiem jest przewidziana w art. 1048 kodeksu cywilnego umowa zrzeczenia się dziedziczenia zawierana w formie aktu notarialnego. Czy można się natomiast zrzec prawa do zachowku, które dopiero powstanie po śmierci spadkodawcy, po którym możemy się domagać w określonych sytuacjach zachowku?

    Na tak postawione pytania pozytywnie odpowiedział Sądu Najwyższy w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie III CZP 110/16. Sąd Najwyższy wskazał, iż dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (na zasadzie analogii z art. 1048 k.c.). Uchwałę tę należy ocenić bardzo pozytywnie, gdyż dopuszczenie możliwości zawierania takich umów pozwoli na uporządkowanie spraw spadkowych za życia spadkodawcy, co jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż czynienie tego wyłącznie przez (często skonfliktowanych) spadkobierców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.