Problem prawny sprowadza się do sytuacji, w której umorzone zostało postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela egzekwującego, a jednocześnie w toku postępowania wierzycielowi zostały już przyznane koszty zastępstwa prawnego w egzekucji w drodze postanowienia wydawanego przez Komornika Sądowego. Taki przypadek wzbudził wątpliwości prawne Sądu odwoławczego, który sformułował pytanie prawne do Sądu Najwyższego.

    Do rozważenia były bowiem dwie koncepcje. Pierwsza zakładająca uchylenie postanowienia Komornika o kosztach oraz druga sprowadzająca się do utrzymania tego rodzaju postanowienia w mocy, pomimo umorzenia postępowania egzekucyjnego. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 1/2013 opowiedział się wyraźnie za pierwszą ze wspominanych możliwości. Stwierdzono, iż w wypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego postanowienie o przyznaniu kosztów zastępstwa prawnego i o obciążeniu tymi kosztami dłużnika ulega uchyleniu. Przyznanie kosztów zastępstwa prawnego jest bowiem jedną z czynności egzekucyjnych. Zgodnie zaś z art. 826 kodeksu postępowania cywilnego umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

    Koszty zastępstwa prawnego mogą zostać zatem wierzycielowi przyznane w razie ponownego wszczęcia egzekucji. Warto zatem pamiętać zawierając z dłużnikiem ugodę już w toku postępowania egzekucyjnego, ażeby ująć w niej wyraźnie obowiązek zapłaty kosztów poniesionych przez wierzyciela na poczet wynagrodzenia jego pełnomocnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.