Sprawa III CZP 90/2011 wynikła z pytania prawnego zadanego przez sąd odwoławczy. Stan faktyczny odnosił się do przypadku, w którym nabyty został samochód posiadający zaniżony przebieg. Powstało w takiej sytuacji zagadnienie prawne sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie: czy kupującemu przysługują wyłącznie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej czy również roszczenia oparte na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, a konkretnie oparte na przepisach traktujących o wadach oświadczeń woli?

    Sąd Najwyższy stanął na prawidłowym stanowisku wskazującym na to, że przepisy o rękojmi nie mogą stanowić norm o charakterze lex specialis w stosunku do przepisów regulujących wady oświadczenia woli. Wybór zatem, z którego z uprawnień skorzystać, pozostawiony jest kupującemu. Może on powołać się na uprawnienia przyznawane z tytułu rękojmi z wady. Jednocześnie w razie spełnienia się przesłanek dotyczących oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu istnieje również możliwość skorzystania z tej instytucji prawnej – i to niezależnie od tego, czy terminy wynikające z rękojmi już minęły czy też nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.