W myśl art. 694 kodeksu cywilnego do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów określonych w kodeksie cywilnym jako właściwych dla umowy dzierżawy. Jednym z przepisów, które znajduje odpowiednie zastosowanie do umowy dzierżawy jest art. 676 kodeksu cywilnego, który stanowi, iż, jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. W razie zatrzymania ulepszeń, obowiązek zapłaty za ulepszenia powstaje z chwilą zwrotu rzeczy, natomiast koniecznym staje się odpowiedź na pytanie, kto będzie zobowiązany do zapłaty w przypadku zbycia rzeczy w trakcie trwania umowy dzierżawy (lub odpowiednio najmu).

    Odpowiedź na to pytanie przynosi postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2005 roku wydane w sprawie V CK 405/04. Zgodnie z jego treścią roszczenie o zwrot wartości ulepszeń należy kierować do nabywcy rzecz wydzierżawionej (najętej), czyli podmiotu, który wstąpił w prawa wydzierżawiającego (wynajmującego), o ile oczywiście zbycie nastąpiło w trakcie trwania umowy dzierżawy (najmu). Kupując rzecz będącą przedmiotem dzierżawy (lub najmu) warto zatem przeanalizować kwestię ewentualnego roszczenia dzierżawcy (najemcy), które może zaktualizować się po dokonaniu zwrotu rzeczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.