Zagadnienie prawne, które dość długo budziło kontrowersje w doktrynie prawa, co było raczej niezrozumiałe. Na początek przepis, aby wyjaśnić nieco, o co chodzi w prezentowanym w niniejszym wpisie wyroku Sądu Najwyższego. Tematem przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 kodeku cywilnego bieg przedawnienia przerywa się również przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Zagadnieniem było natomiast to, czy tego rodzaju czynnością jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

    W sprawie sygnaturze akt II CSK 203/2011 Sąd Najwyższy bardzo słusznie orzekł, iż wniosek o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (w tej konkretnej sprawie był to nakaz zapłaty) przerywa bieg przedawnienia roszczenia, a nadto w myśl art. 124 § 2 k.c. bieg przedawnienia jest zawieszony do czasu zakończenia przez Sąd postępowania klauzulowego. Uprawniony nie może bowiem od chwili złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do czasu zakończenia postępowania wywołanego tym wnioskiem podjąć innej czynności wyczerpującej dyspozycję art. 123 § 1 pkt 1 k.c.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.