Zgodnie z art. 49 § 1 kodeksu postępowania karnego pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. W doktrynie i judykaturze pojawiły się wątpliwości w ocenie, czy występuje w ogóle osoba pokrzywdzonego w kontekście przestępstwa paserstwa umyślnego (art. 291 § 1 kodeksu karnego). Ma to natomiast znaczenie niebagatelne, ponieważ ocena tego zagadnienia rzutuje bezpośrednio na kwestię możliwości naprawienia szkody przez sprawcę paserstwa (art. 46 k.k.).

    W uchwale z dnia 26 czerwca 2014 roku (I KZP 8/14) Sąd Najwyższy ocenił, iż właściciel rzeczy może być, w pewnych sytuacjach, uznany za osobę pokrzywdzoną przestępstwem paserstwa umyślnego. Ze szczegółowym komentarzem przedmiotowej uchwały trzeba natomiast wstrzymać się do czasu sporządzenia przez Sąd Najwyższy uzasadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.