Art. 38 kodeksu pracy stanowi, iż o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Naruszenie tego przepisu skutkuje wadliwością wypowiedzenia umowy o pracę. W sprawie II PZP 3/2013 Sąd Najwyższy zajął się oceną tego, czy przepis ten znajdzie również zastosowanie sytuacji, w której wypowiedzenie umowy o pracę dotyczy prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej odwołanego ze swojej funkcji.

    W uchwale z dnia 7 grudnia 2012 roku Sąd Najwyższy stwierdził, iż także w sytuacji uprzedniego odwołania prezesa zarządu z jego funkcji konieczne jest zastosowanie trybu konsultacyjnego przewidzianego przez przepisy kodeksu pracy. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na utrwalony pogląd o podwójnym stosunku łączącym członków organów osób prawnych z tą osobą prawną. Po pierwsze stosunek organizacyjny, który rozwiązuje się zasadniczo przez decyzję uprawnionego organu (np. rady nadzorczej) oraz po drugie stosunek pracowniczy – na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Ten drugi stosunek rozwiązuje się zgodnie z przepisami normującymi dany rodzaj umowy (w przypadku umowy o pracę będą to przede wszystkim przepisy kodeksu pracy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.