Zgodnie z art. 30 § 3 kodeksu pracy oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W myśl utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego wypowiedzenie dokonane z naruszeniem tego przepisu (np. ustne) jest prawnie skuteczne, jednakże jest jednocześnie wadliwe i może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. W sprawie II PK 157/2000 Sąd Najwyższy miał okazję wypowiedzieć się w bardzo ciekawym stanie faktycznym.

    Pracownik, który był wytypowany do zwolnienia z uwagi na trudności w spółce, samowolnie opuścił zebranie z prezesem zarządu który podawał ustnie przyczyny koniecznych zwolnień. Oddalenie się pracownika z miejsca spotkania podyktowane było chęcią załatwienia sprawy prywatnej. Tymczasem po zakończonym zebraniu wytypowani do zwolnienia pracownicy mieli otrzymać pisemne wypowiedzenia ich umów o pracę. Pracownik, który oddalił się z miejsca zebrania, takiego wypowiedzenia nie otrzymał, ponieważ po załatwieniu prywatnej sprawy udał się domu. Pracodawca w związku z tym wysłał wypowiedzenie pocztą, jednakże w czasie, gdy ono dotarło, pracownik przebywał już na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy.

    Pracownik złożył pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie z nim umowy o pracę. Sprawa w I instancji zakończyła się oddaleniem powództwa, jednakże sąd odwoławczy zmienił wyrok orzekając na korzyść powoda. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 stycznia 2011 roku przypomniał jednakże bardzo ważną zasadę, iż oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociażby nawet tego nie uczynił. Ponadto Sąd Najwyższy słusznie uznał, iż pracownik samowolnie i wbrew obowiązkom pracowniczym oddalił się z miejsca spotkanie z prezesem zarządu, po zakończeniu którego wręczane były wypowiedzenia, o czym pracownik wiedział. Prezes zarządu przedstawił bowiem ten fakt na tej części spotkania, na której pracownik był obecny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *