Zgodnie z art. 203 § 1 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (analogicznie stosuje się art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych do członka zarządu spółki akcyjnej) może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to jednakże roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Oznacza to, iż poza zakończeniem stosunku organizacyjnego (odwołanie z funkcji członka zarządu), konieczne jest również w pełni prawidłowe zakończenie stosunku pracowniczego, np. wypowiedzenie umowy o pracę.

    W przypadku naruszenia przepisów prawa pracy w zakresie wypowiadania umów o pracę pracownik posiada co do zasady roszczenia określone w art. 44 i następnych kodeksu pracy. Są to w zależności od okoliczności: roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, roszczenie o przywrócenie do pracy oraz roszczenie odszkodowawcze. Zagadnieniem prawnym, które stało się podstawą uchwały Sądu Najwyższego była odpowiedź na pytanie, czy odwołanemu członkowi zarządu spółki przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy, czy też takie roszczenie jest wykluczone w tego rodzaju przypadku.

    W uchwale składu Siedmiu Sędziów z dnia 16 maja 2012 roku (III PZP 3/12) Sąd Najwyższy orzekł, iż odwołanemu członkowi zarządu, w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy, może przysługiwać roszczenie o przywrócenie do pracy. Sąd Najwyższy dostrzegł skomplikowaną relację wynikającą z faktu odwołania danej osoby z funkcji członka zarządu, co powoduje, iż przywrócenie do pracy miałoby charakter wyłącznie formalny, ponieważ pracownik nie posiadałby już wówczas możliwości wykonywania pracy, z uwagi na brak stosunku organizacyjnego łączącego go ze spółką. Mimo tego, Sąd Najwyższy stwierdził, iż racjonalny pracodawca może nawiązać z członkiem zarządu stosunek organizacyjny inny, niż umowa o pracę na czas nieokreślony (np. umowa na czas wykonywania określonej pracy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.