Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana co do zasady przez jej zarząd. Jest to organ, który zgodnie z zasadami reprezentacji, jest powołany, aby działać w imieniu osoby prawnej, jaką jest sp. z o.o. Zdarzają się jednak sytuacje, w których przykładowo w dwuosobowym zarządzie jeden z członków zarządu przez jakiś czas nie może wykonywać swoich funkcji, a w spółce przewidziano reprezentację łączną (dwóch członków zarządu łącznie). Przez pewien czas spółka nie może być zatem skutecznie reprezentowana. Jest to duży problem, w związku z powyższym pojawia się pytanie o możliwość ustanowienia drugiego z członków zarządu pełnomocnikiem spółki.

    Problem ten budził pewne kontrowersje, jednakże orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość udzielenia członkowi zarządu pełnomocnictwa do reprezentowania spółki. Tak też stanowi uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 roku wydana w sprawie III CZP 17/14. Zgodnie z jej treścią dopuszczalne jest ustanowienie członka zarządu pełnomocnikiem spółki także do czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.