Art. 446 § 4 kodeksu cywilnego stanowi, iż sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. W sprawie o sygnaturze akt I CSK 282/2011 Sąd Najwyższy analizował następującą sytuację dotyczącą przedmiotowej normy prawnej. Mianowicie wykładni wymagało, czy za osobę zmarłą w rozumieniu art. 446 § 4 k.c. może zostać uznane dziecko poczęte, lecz nienarodzone, które poniosło śmierć w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia będących wynikiem czynu niedozwolonego.

    Sąd Najwyższy przedmiotową kwestię rozstrzygnął pozytywnie dla powodów – rodziców zmarłego dziecka. W orzeczeniu z dnia 9 marca 2012 roku uznano, iż dziecko poczęte, lecz nienarodzone może zostać uznane za osobę zmarłą w rozumieniu art. 446 § 4 k.c., jeżeli w chwili śmierci znajdowało się ono w takiej fazie rozwoju, że było zdolne do życia poza organizmem matki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.