Art. 33 kodeksu pracy stanowi, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Co jednak, jeżeli strony nie wprowadziły do umowy takiej klauzuli umożliwiającej wypowiedzenie umowy, zaś pracownik mimo wszystko złożył oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego była ocena, czy takie wypowiedzenie złożone przez pracownika jest skuteczne.

    W sprawie III PZP 5/11 Sąd Najwyższy orzekł, iż wypowiedzenie złożone przez pracownika związanego umową zawartą na czas określony nie zawierającą klauzuli pozwalającej na jej wypowiedzenie powoduje rozwiązanie umowy o pracę na podstawie przepisów o rozwiązaniu przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Rzecz jasna takie wypowiedzenie będzie oceniane pod kątem przesłanek rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zawartych w kodeksie pracy i niespełnienie ich przez pracownika może rodzić roszczenie odszkodowawcze dla pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.