Zgodnie z dyspozycją art. 505(1) kodeksu postępowania cywilnego postępowanie uproszczone ma zastosowanie w następujących sprawach należących do właściwości sądów rejonowych: (i) o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty; (ii) o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu. Co natomiast, jeżeli dochodzimy roszczenia opartego na uzupełnionym wekslu in blanco, który zabezpieczał roszczenie wynikające z zawartej umowy, zaś wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł?

    Na powyższą wątpliwość odpowiada uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. wydana w sprawie III CZP 51/11. W ocenie Sądu Najwyższego w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 10.000 zł, sprawa o zapłatę z weksla własnego in blanco podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Rzutuje to rzecz jasna na konieczność sporządzenia pozwu na urzędowym formularzu, a także na opłatę sądową od pozwu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.