Wielokrotnie zdarza się, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie posiada założonej księgi wieczystej. W praktyce może powodować to sporo problemów, w szczególności ze zbywaniem tego prawa czy też wykorzystywaniem go w ramach udzielania zabezpieczenia, np. pożyczki. Ustawodawca przewidział możliwość założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Czy taka możliwość występuje w każdym przypadku?

    Warto w tym zakresie przytoczyć Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna wydaną w dniu 24 maja 2013 roku (sprawa III CZP 104/2012). Stwierdzono w niej, iż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które ustanowiono na gruncie, względem którego spółdzielnia nie jest ani właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym, prowadzi do niedopuszczalności założenia księgi wieczystej dla takiego prawa. Stanowi ono bowiem wyłącznie ekspektatywę, która w takim układzie nie może zostać ujawniona w księdze wieczystej. Podstawowym bowiem problemem jest nierozstrzygnięta kwestia prawa własności nieruchomości, z którą mogłoby zostać dopiero powiązane określone ograniczone prawo rzeczowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.