Zgodnie z art. 55 § 1[1] kodeksu pracy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wówczas, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. Zagadnieniem prawnym stała się odpowiedź na pytanie, czy w takiej sytuacji pracownikowi przysługuje również odprawa. W myśl bowiem przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.) taka odprawa należy się pracownikowi (pracującemu u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników), jeżeli stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników.

    W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r. (III PZP 4/15) orzeczono, iż wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy uprawnia pracownika do odprawy pieniężnej przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny wskazane w wypowiedzeniu stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.