Art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje na obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego. Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się jednak do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym o wykładnię tego przepisu w kontekście obowiązku orzeczenia przez Sąd w wyroku rozwodowym o kontaktach rodziców z dzieckiem, jeżeli rodzice ci zawarli porozumienie, co do sposobu wykonywania tych kontaktów.

    Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów (sprawa III CZP 72/11) opowiedział się za stanowiskiem, które zakłada obligatoryjne zamieszczenie przez Sąd w wyroku rozwodowym postanowienia o kontaktach rodziców z dzieckiem, mimo wcześniej zawartego w tym względzie porozumienia między rodzicami. Porozumienie rodziców, nawet zaakceptowane przez Sąd orzekający, nie może być bowiem traktowane jako ugoda sądowa. Nie stanowi ono tytułu egzekucyjnego i nie może doprowadzić do umorzenia postępowania. Z tego względu konieczne jest orzeczenie o kontaktach przez Sąd w każdym przypadku i zamieszczenie tego orzeczenia w jednym z punktów wyroku rozwodowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.