Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów pasażer ma prawo domagać się od przewoźnika lotniczego odszkodowania (w razie zaistnienia przesłanek określonych w przedmiotowych rozporządzeniu). Przedmiotem rozstrzygania Sądu Najwyższego była ocena, czy w takiej sytuacji przedmiotowe odszkodowanie może być dochodzone wyłącznie przez Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czy również przed sądem powszechnym.

    W sprawie III CZP 113/13 Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której dopuścił możliwość dochodzenia tego rodzaju roszczeń również przed sądem powszechnym. Osoba poszkodowana posiada zatem wybór organu, przed którym chce dochodzić odszkodowania. Można rozpocząć dochodzenie odszkodowania od procedury przez Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jednakże nie jest to obowiązkowe, jeżeli chcemy od razu kierować sprawę do sądu powszechnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.