Zgodnie z art. 647(1) § 1 kodeksu cywilnego w umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647 kodeksu cywilnego, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. W myśl zaś § 5 powyższego przepisu zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego stała się odpowiedź na pytanie, czy inwestor nadal ponosi odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy, w przypadku, w którym wykonawca (generalny wykonawca) odstąpił na podstawie umownego prawa odstąpienia od umowy zawartej z podwykonawcą.

    W uchwale z dnia 10 lipca 2015 roku (III CZP 45/15) Sąd Najwyższy stwierdził, iż w razie odstąpienia przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) od umowy zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.