Zgodnie z art. 594 kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki handlowej (odpowiednio likwidator), który wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd: (1) nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników, (2) nie prowadzi księgi udziałów zgodnie z przepisami art. 188 § 1 kodeksu spółek handlowych albo nie prowadzi księgi akcyjnej zgodnie z przepisami art. 341 § 1 kodeksu spółek handlowych, (3) nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, (4) odmawia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia obowiązków, (5) nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów, (6) nie ogłasza wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym zgodnie z przepisem art. 312 § 7 kodeksu spółek handlowych, podlega grzywnie do 20.000 złotych. Takiej samem grzywnie podlega członek zarządu (odpowiednio likwidator), który dopuszcza do tego, że spółka przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady nadzorczej w należytym składzie. Ww. grzywny nakładane są przez sąd rejestrowy.

    Zagadnieniem prawnym analizowanym przez Sąd Najwyższy była odpowiedź na pytanie o charakter prawny odpowiedzialności członków zarządu przewidzianej w art. 594 k.s.h. Przede wszystkim dotyczyło to kwestii, czy odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy i czy czyny wskazane w ww. przepisie można popełnić nieumyślnie (jeżeli oczywiście konieczne jest w ogóle zawinienie).

    Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 sierpnia 2015 roku wydanej w sprawie III CZP 62/15 orzekł, iż odpowiedzialność wskazana w art. 594 k.s.h. opiera się na zasadzie winy, zaś członkowie zarządu (odpowiednio likwidatorzy) ponoszą odpowiedzialność za umyślne zaniechanie wymienionych w ww. przepisie obowiązków. Wina nieumyślna została więc przez Sąd Najwyższy w przedmiotowej uchwale wykluczona w odniesieniu do odpowiedzialności z art. 594 k.s.h.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.