Art. 299 k.s.h. przewiduje odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w razie zaistnienia przesłanki w postaci bezskuteczności egzekucji istniejącego długu z majątku spółki. Powód w procesie opartym na art. 299 k.s.h. musi zatem wykazać, że posiada istniejącą wierzytelność wobec spółki z o.o., a także iż egzekucja z majątku tej spółki okazała się bezskuteczność. Jako pozwanych należy wskazać członków zarządu dłużnej spółki. Czy odpowiedzialność ponoszą jednakże tylko aktualni na dzień stwierdzenia bezskuteczności egzekucji członkowie zarządu?

    Kwestia ta była przedmiotem kilku orzeczeń Sądu Najwyższego, natomiast w wyroku z dnia 25 lutego 2010 roku (V CSK 248/2009) stwierdzono wyraźnie, iż taką odpowiedzialność ponoszą ci członkowie zarządu, którzy pełnili tę funkcję od w okresie istnienia niewykonanego zobowiązania spółki, a ściślej ujmując podstawy tego zobowiązania.

    Oznacza to, iż każda osoba, która pełniła funkcję członka zarządu w okresie od dnia powstania stosunku prawnego (np. dzień zawarcia umowy), który stał się podstawą późniejszego zobowiązania spółki, może ponosić odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h. Słusznie podnosi się jednak w doktrynie, iż członek zarządu, który pełnił tę funkcję w dniu powstania stosunku prawnego, lecz przestał ją pełnić przed nastaniem dnia wymagalności zobowiązania spółki może próbować bronić się zarzutem wskazanym w art. 299 § 2 k.s.h., tzn. brakiem winy w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.