Art. 145 kodeksu cywilnego traktuje o kwestii związanej z dostępem do drogi publicznej. W przypadku braku odpowiedniego dostępu istnieje możliwość ustanowienia drogi koniecznej. Podstawową zatem sprawą staje się ustalenie, co jest odpowiednim dostępem do drogi publicznej. W ten sposób można zbadać to, czy zaistniały przesłanki do ustanowienia drogi koniecznej. Sąd odwoławczy powziął wątpliwości w tej materii i zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego.

    Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 14/14 wskazał, że odpowiedni dostęp do drogi publicznej oznacza co do zasady także istnienie możliwości przejazdu samochodowego. Ta zasada doznaje w ocenie Sądu Najwyższego wyjątków w przypadku, gdy możliwość przejazdu pojazdem mechanicznym jest nieuzasadniona w związku z potrzebami nieruchomości władnącej (tej, do której miałaby prowadzić droga konieczna), konfiguracją granic, ukształtowaniem terenu czy też interesem społeczno – gospodarczym. Zasadniczo jednak, aby mówić o dostępie odpowiednim, trzeba mieć na względzie możliwość dojazdu pojazdem mechanicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.