Zgodnie z art. 186 k.p.c. w przypadku zawezwania do próby ugodowej brak stawiennictwa wzywającego na posiedzenie pojednawcze powoduje, że sąd na żądanie przeciwnika włoży na wzywającego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową (w tym kosztów zastępstwa procesowego). Zagadnieniem prawnym, które stało się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego było to, według jakiej stawki należy przyznać przeciwnikowi wzywającego, koszty zastępstwa procesowego.

    W sprawie III CZP 117/13 stwierdzono, iż w takiej sytuacji należy zastosować § 10 ust. 1 pkt 3 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 490). Zdaniem Sądu Najwyższego stawka kosztów zastępstwa procesowego winna w takim wypadku wynieść 120,00 zł.

    Bezcelowe wydaje się wdawanie w polemikę z przedmiotowym rozstrzygnięciem, aczkolwiek można by znaleźć argumenty na rozwiązanie zgoła odmienne. Tak czy inaczej jasne jest, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych wymaga dość szybkiej aktualizacji, ponieważ przyjęte w nim stawki w wielu miejscach są kompletnie nieadekwatne do rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.