Kwestie obliczania opłaty stosunkowej, czyli procentowego wynagrodzenia Komornika Sądowego za prowadzenie postępowania egzekucyjnego, reguluje art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, ze zm. Zagadnieniem prawnym stała się odpowiedź na pytanie, czy w razie połączenia kilku spraw tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi komornik pobiera jedną czy kilka opłat stosunkowych oraz jaka jest maksymalna suma opłat stosunkowych, w przypadku wyegzekwowania przez komornika świadczenia przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji.

    Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 14/15 orzekł w dniu 13 maja 2015 roku, iż Komornik Sądowy pobiera opłatę stosunkową w każdej ze spraw prowadzonych z wniosku tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi i połączonych przez Komornika. Maksymalna zaś wysokość opłaty stosunkowej, przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji, to trzydziestokrotna wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.