Niezwykle istotna uchwała Sądu Najwyższego została wydana w dniu 29 stycznia 2014 roku. Problem dotyczył możliwości dokonania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przelewu (cesji) uprawnienia do dochodzenia roszczenia w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej. Tego rodzaju uprawnienie przysługuje bowiem właścicielom poszczególnych lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową, którzy mogą ich dochodzić w odpowiedniej wysokości wynikającej ze swoich udziałów w nieruchomości wspólnej. Pewną praktyką stałą się cedowanie tych roszczeń na rzecz wspólnoty, która występowała przeciwko zobowiązanemu podmiotowi w imieniu większej grupy (lub nawet wszystkich) członków wspólnoty mieszkaniowej. Dopuszczalność tego rodzaju praktyki nie była jednak jednolicie traktowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

    Stąd też zaistniała potrzeba wypowiedzenia się składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. Skład ten, w sprawie III CZP 84/13, opowiedział się (bardzo słusznie) za dopuszczalnością dokonywania cesji tego rodzaju. W zakresie zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej mieści się bowiem prawo do nabycia w drodze przelewu roszczeń właścicieli poszczególnych lokali dotyczących wad fizycznych rzeczy wspólnej, a następnie prawo do dochodzenia tych roszczeń przed sądem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.