Zgodnie z art. 43 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Co natomiast w sytuacji, gdy zostało zgłoszone żądanie ustanowienia nierównych udziałów, a sąd I instancji pominął w postanowieniu o podziale majątku wspólnego orzeczenie w przedmiocie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym?

    W myśl uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r. zapadłej w sprawie III CZP 6/16 uczestnik postępowania może zaskarżyć apelacją postanowienie w sprawie o podział majątku wspólnego także wtedy, gdy sąd nie zamieści w nim wyodrębnionego redakcyjnie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Jedna odpowiedź na Pominięcie rozstrzygnięcia o żądaniu nierównych udziałów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.