Leciwe już orzeczenie Sądu Najwyższego, jednakże nieprzyswojone jeszcze przez wszystkie osoby, które sobie przedmiotowy wyrok przyswoić powinny. Mianowicie sytuacja związana z udzieleniem pełnomocnictwa adwokatowi (analogicznie radcy prawnemu) przez przedstawiciela ustawowego małoletniej strony (w imieniu tej małoletniej strony rzecz jasna). W… Czytaj więcej
  Bardzo ważne orzeczenie zapadło w sprawie rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy pod sygnaturą akt III CZP 53/2013 (uchwała z dnia 10 października 2013 roku). Stwierdzono w nim, iż złożenie przez osobę, która jest uprawniona do uzyskania zachowku wniosku o stwierdzenia nabycia… Czytaj więcej
  Zagadnienie prawne, które dość długo budziło kontrowersje w doktrynie prawa, co było raczej niezrozumiałe. Na początek przepis, aby wyjaśnić nieco, o co chodzi w prezentowanym w niniejszym wpisie wyroku Sądu Najwyższego. Tematem przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Zgodnie z art.… Czytaj więcej
  Art. 98 § 3 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż niezbędnymi kosztami procesu strony reprezentowanej przez adwokata jest jego wynagrodzenie – nie wyższe niż stawki określone we właściwym rozporządzeniu, wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa… Czytaj więcej
  Art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje na obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego. Sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił… Czytaj więcej
  Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel wywłaszczonej nieruchomości lub też jego następcy prawni mogą złożyć wniosek o zwrot tej nieruchomości, jeżeli zostaną oni zawiadomieni przez właściwy organ o zamiarze użycia nieruchomości na inny cel, niż ten,… Czytaj więcej
  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w art. 43 przewiduje roszczenie regresowe (tak zwany regres nietypowy) zakładu ubezpieczeń w ściśle określonych sytuacjach, do których należą między innymi wyrządzenie… Czytaj więcej