Strona 3 z 5« Pierwsza...234...Ostatnia »
  Zgodnie z treścią art. 172 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność przez zasiedzenie, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Nadto po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości… Czytaj więcej
  W myśl postanowienia zawartego w art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672) przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział w Polsce jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Wątpliwości Sądu orzekającego… Czytaj więcej
  Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt III CZP 112/13 (orzeczenie z dnia 26 lutego 2014 roku) rozpoznawał sprawę dotyczącą daty uiszczenia opłaty sądowej w razie uiszczenia tej opłaty gotówką za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego, którym obecnie jest Poczta… Czytaj więcej
  Od czasu niedawnej nowelizacji przepisów, w myśl art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. sąd może zawiesić postępowanie również wówczas, gdy na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208(1) (NIP, KRS,… Czytaj więcej
  Zgodnie z art. 186 k.p.c. w przypadku zawezwania do próby ugodowej brak stawiennictwa wzywającego na posiedzenie pojednawcze powoduje, że sąd na żądanie przeciwnika włoży na wzywającego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową (w tym kosztów zastępstwa procesowego). Zagadnieniem prawnym, które… Czytaj więcej
  Zgodnie z treścią art. 967 k.p.c. po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu udzielonego licytantowi, które zaproponował najwyższą cenę podczas egzekucyjnej licytacji nieruchomości, sąd wzywa nabywcę, aby w ciągu dwóch tygodni (termin ustawowy) od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu… Czytaj więcej
  Niezwykle istotna uchwała Sądu Najwyższego została wydana w dniu 29 stycznia 2014 roku. Problem dotyczył możliwości dokonania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przelewu (cesji) uprawnienia do dochodzenia roszczenia w związku z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej. Tego rodzaju uprawnienie przysługuje… Czytaj więcej
Strona 3 z 5« Pierwsza...234...Ostatnia »