Strona 2 z 5123...Ostatnia »
  Art. 132 § 11 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż norma prawna przewidująca bezpośrednie doręczanie sobie pism przez pełnomocników profesjonalnych (adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa) nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od… Czytaj więcej
  Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać zasadniczo złożony przez dłużnika lub przez każdego z jego wierzycieli. W sprawie, która została ostatecznie rozstrzygnięta uchwałą Sądu… Czytaj więcej
  3 maja 2012 roku wprowadzono dość istotną zmianę w zakresie przepisów o doręczeniach wskazanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z dodanym § 1(1) art. 139 k.p.c. pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012… Czytaj więcej
  Art. 145 kodeksu cywilnego traktuje o kwestii związanej z dostępem do drogi publicznej. W przypadku braku odpowiedniego dostępu istnieje możliwość ustanowienia drogi koniecznej. Podstawową zatem sprawą staje się ustalenie, co jest odpowiednim dostępem do drogi publicznej. W ten sposób… Czytaj więcej
  Art. 38 kodeksu pracy stanowi, iż o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Naruszenie tego przepisu skutkuje wadliwością wypowiedzenia umowy o… Czytaj więcej
  Art. 33 kodeksu pracy stanowi, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Co jednak, jeżeli strony nie wprowadziły do umowy takiej klauzuli umożliwiającej… Czytaj więcej
  Sąd Najwyższy w wyniku pytania prawnego sądu odwoławczego rozważał, czy przepisy dotyczące jurysdykcji krajowej winny również znaleźć zastosowanie do popularnego ostatnio tematu, jakim jest tzw. zawezwanie do próby ugodowej. Orzeczenie zapadło na kanwie ciekawej geograficznie sprawy, ponieważ oba… Czytaj więcej
Strona 2 z 5123...Ostatnia »